Thứ Sáu, 14/06/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Thư viện tài liệu

Tên
Chi tiết
Tải về
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 02/2023
Thành lập và triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng
Định hướng Công tác Đoàn năm 2023
Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh
08 điểm mới tại Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về chính sách đất đai
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1-2/2021
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ XVII. NHIỆM KỲ 2020-2025
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2020 - 2025
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 4
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 3
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 2
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 1
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN THÀNH PHỐ LẦN THỨ VII
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ VII
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP CHỦ ĐỀ NĂM 2020 CỦA HUYÊN
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2019
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh