Thứ Năm, 23/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Tích hợp thẻ công chức, viên chức trên ứng dụng VneID

20/03/2023

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 72/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP) năm 2023 của Bộ Nội vụ.

1. Tích hợp thẻ công chức, viên chức trên ứng dụng VneID

Theo đó, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án 06/CP của Bộ Nội vụ năm 2023 như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

1

TRIỂN KHAI CSDLQG VỀ CBCCVC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 

1.1

Triển khai hạ tầng truyền dẫn để kết nối từ BNĐP lên TW

Thống nhất phương án, hỗ trợ khai thác trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cho người dùng cuối (end-user) tại các BNĐP để truy cập, sử dụng phần mềm CSDLQG về CBCCVC

31/3/2023

1.2

Cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu về CBCCVC

 

1.2.1

Đối với 26 BNĐP đã trang bị hệ thống quản lý/CSDL CBCCVC ở cấp cơ sở, yêu cầu các đơn vị khẩn trương cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp xã bảo đảm nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”

30/6/2023

1.2.1.1

Nâng cấp hệ thống phần mềm cơ sở để đảm bảo tính tương thích, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông

15/4/2023

1.2.1.2

Làm việc với Cục CĐS quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối giữa hệ thống quản lý công chức, viên chức ở cấp cơ sở đến CSDLQG về CBCCVC của Bộ Nội vụ trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP

31/3/2023

1.2.1.3

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống quản lý/CSDL CBCCVC ở cấp cơ sở với CSDLQG về CBCCVC tại Bộ Nội vụ

30/6/2023

1.2.2

Giai đoạn I: Đối với 70 BNĐP còn lại chưa có hệ thống quản lý/CSDL CBCCVC, để nhanh chóng triển khai Đề án 06 và đáp ứng theo Đề án 893, đảm bảo dữ liệu với nguyên tắc “Đúng - Đủ”, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện cập nhật thông tin CBCCVC theo biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Nội vụ trên Cổng cập nhật hồ sơ, các CBCCVC chủ động cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng VneID của Bộ Công an

30/6/2023

1.2.2.1

Các BNĐP cập nhật dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo biểu mẫu, gửi về Bộ Nội vụ qua Cổng cập nhật hồ sơ để đồng bộ vào CSDLQG về CBCCVC (cập nhật thông tin theo đơn vị)

15/4/2023

1.2.2.2

Thực hiện triển khai thu thập thông tin CBCCVC trên ứng dụng VneID (cập nhật thông tin theo cá nhân)

 

(1)

Xây dựng chức năng cho phép CBCCVC có thể cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng VneID

28/02/2023

(2)

CBCCVC đăng ký định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID

28/02/2023

(3)

CBCCVC thực hiện cập nhật thông tin trên ứng dụng VneID

15/4/2023

(4)

Tích hợp thẻ CBCCVC trên ứng dụng VneID

Thực hiện thường xuyên theo quy định

1.2.2.3

Thực hiện đối khớp, bổ sung thông tin của CBCCVC vừa được cập nhật với thông tin trong CSDLQG về dân cư

30/6/2023

1.2.3

Giai đoạn II: Đối với 70 BNĐP chưa có hệ thống quản lý/CSDL CBCCVC, để đảm bảo dữ liệu với nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, dữ liệu có tính pháp lý cao, được các đơn vị có thẩm quyền xác nhận về dữ liệu mà CBCCVC đã cập nhật, đề nghị các BNĐP khẩn trương trang bị hệ thống phần mềm quản lý công chức, viên chức tại cấp cơ sở để thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp xã về CSDLQG về CBCCVC

31/12/2023

1.2.4

Tuyên truyền, phổ biến đến các BNĐP về việc cần xây dựng hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC cấp cơ sở để đảm bảo dữ liệu trong CSDLQG về CBCCVC là “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”

28/02/2023

1.2.5

Cung cấp bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý CBCCVC cho các BNĐP dễ dàng tích hợp được với CSDLQG về CBCCVC của Bộ Nội vụ

28/02/2023

1.3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về CBCCVC trong các cơ quan hành chính nhà nước với CSDL quốc gia về dân cư

15/3/2023

1.4

Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

 

1.4.1

Hoàn thiện hạ tầng an ninh, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và cấp độ 3 phục vụ kết nối CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước với CSDLQG về dân cư

15/3/2023

1.4.1.1

Rà soát hiện trạng hạ tầng thiết bị CNTT hiện có của Bộ Nội vụ để đánh giá theo các tiêu chí kỹ thuật theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về khả năng đáp ứng của Bộ Nội vụ

07/02/2023

1.4.1.2

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án IOC để khẩn trương đưa các thiết bị, giải pháp an ninh an toàn đã trang bị trong dự án IOC vào tích hợp với hệ thống CSDLQG về CBCCVC

01/3/2023

1.4.1.3

Phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện đầy đủ các thiết bị/giải pháp an ninh an toàn, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

15/3/2023

1.4.2

Hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nội vụ

30/4/2023

1.4.3

Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá an ninh an toàn cho các hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ

Thực hiện thường xuyên theo quy định

1.5

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCCVC quản lý, vận hành và khai thác CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước

 

1.5.1

Hội nghị quán triệt, tập huấn triển khai việc cập nhật, đồng bộ, xác thực dữ liệu trong toàn quốc

20/3/2023

1.5.2

Tập huấn, bồi dưỡng cho CBCCVC về quản trị hệ thống

30/4/2023

1.5.3

Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC về cập nhật, bổ sung, khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin của CSDLQG về CBCCVC trong cơ quan nhà nước

31/7/2023

1.5.4

Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC của Bộ Nội vụ về chuyển đổi số (gồm các chuyên đề: Quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu quốc gia; an toàn, an ninh thông tin; quản lý đầu tư tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ)

15/8/2023

1.6

Quản lý, vận hành, khai thác CSDLQG về CBCCVC

 

1.6.1

Định kỳ cập nhật bổ sung, chủ động khai thác thông tin của hệ thống CSDLQG về CBCCVC phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Thực hiện thường xuyên theo quy định

1.6.2

Quản lý, vận hành, đảm bảo an ninh an toàn cho hệ thống CSDLQG về CBCCVC

Thực hiện thường xuyên theo quy định

2

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁC CSDL CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ NỘI VỤ

 

2.1

Khảo sát đánh giá các hồ sơ tài liệu lưu trữ có liên quan đến dân cư để thực hiện công tác số hóa (như Cục Văn thư lưu trữ...)

30/3/2023

2.2

Khảo sát, thống kê danh mục các cơ quan, tổ chức, đoàn thể phục vụ việc triển khai định danh của tổ chức

30/4/2023

2.3

Triển khai các CSDL chuyên ngành của Bộ Nội vụ

 

2.3.1

Các nhiệm vụ do Văn phòng Bộ là Chủ đầu tư

 

2.3.1.1

Xây dựng, nâng cấp các CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ về các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, CBCCVC của Bộ Nội vụ; Pháp chế; Thanh tra; Thanh niên; Cải cách hành chính; Quản lý đảng viên; Truyền thông; Quản lý tài chính, tài sản, kế toán....

Quý IV/2023

2.3.1.2

Nâng cấp các phần mềm/CSDL hiện có bảo đảm kết nối, tích hợp với Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (Chi tiết theo Văn bản số 4977/BNV-VP ngày 06/10/2022)

30/6/2023

2.3.2

Các nhiệm vụ do Trung tâm Thông tin là Chủ đầu tư

 

2.3.2.1

Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu CBCCVC của Bộ Nội vụ đáp ứng kết nối liên thông với CSDL quốc gia về CBCCVC và Trung tâm điều hành thông minh Bộ Nội vụ

30/6/2023

2.3.2.2

Nâng cấp, bổ sung tính năng cho hệ thống quản lý văn bản điện tử (Voffice) đáp ứng chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

Quý IV/2023

2.3.3

Cập nhật dữ liệu vào Kho dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ trong thời gian chờ nâng cấp phần mềm để triển khai Trung tâm điều hành thông minh Bộ Nội vụ (IOC)

31/3/2023

3.

VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

3.1

Tiếp tục triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ bảo đảm sử dụng định danh điện tử, Eform để kết nối, sử dụng được thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (thuế, bảo hiểm, giáo dục ...)

30/6/2023

3.2

Rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, thực hiện điền dữ liệu vào Eform của 3 lĩnh vực: Công chức, viên chức; văn thư lưu trữ; quỹ hội

30/3/2023

3.3

Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu đội ngũ CBCCVC gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện đề án 06/CP, đặc biệt là nhập thông tin dữ liệu CBCCVC trên ứng dụng VneID, dịch vụ công, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

28/02/2023

3.4

Sử dụng tài khoản định danh điện tử để thay thế các giấy tờ chứng minh nhân thân trong các quy trình; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ

30/3/2023

3.5.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Ngày 25 hàng tháng

 

2. Yêu cầu triển khai nhiệm vụ thuộc đề án 06/CP năm 2023 của Bộ Nội vụ

- Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách đối với lực lượng thực hiện Đề án 06/CP nói riêng và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Thực hiện đầy đủ, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP năm 2023 của Bộ Nội vụ.

- Hoàn thành việc cập nhật, tích hợp dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CSDLQG về CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước bảo đảm nguyên tắc:

+ Đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao.

+ Dữ liệu bảo đảm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và tiến độ đề ra.

+ Đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ pháp luật, tránh lãng phí.

- Thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư).

 

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh