Thứ Ba, 23/04/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Sửa đổi nội dung hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT

29/04/2023

1. Sửa đổi nội dung hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT

Theo đó, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định 615/QĐ-BHXH ngày 11/4/2023 sửa đổi nội dung hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT tại Điều 5 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 như sau:

* Sửa đổi nội dung về tổ chức dịch vụ trong cam kết của các bên tại hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT như sau:

- Chấp hành quy định của BHXH Việt Nam về quản lý tiền thu, quản lý hồ sơ, thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chế độ thông tin, báo cáo, việc kiểm tra, giám sát của cơ quan BHXH về hoạt động thu BHXH, BHYT theo Hợp đồng.

- Bồi thường đầy đủ, kịp thời các thiệt hại do nhân viên thu gây ra cho cơ quan BHXH, người tham gia và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí điểm thu trên địa bản cấp xã, đảm bảo mỗi điểm thu có ít nhất 01 nhân viên thu.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, cụ thể:

+ Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

+ Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

+ Đôn đốc, hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.

+ Thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH.

+ Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

- Hoàn trả kinh phí chi thù lao tương ứng trong trường hợp cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người tham gia theo quy định.

Trước đây tại tiết 1.4.2 điểm 1.4 khoản 1 Điều 5 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 quy định nội dung về tổ chức dịch vụ trong cam kết của các bên tại hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT như sau:

- Chấp hành quy định của BHXH Việt Nam về quản lý tiền thu, quản lý hồ sơ, thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chế độ thông tin, báo cáo, việc kiểm tra, giám sát của cơ quan BHXH về hoạt động thu BHXH, BHYT theo Hợp đồng.

- Bồi thường đầy đủ, kịp thời các thiệt hại do nhân viên thu gây ra cho cơ quan BHXH, người tham gia và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các điểm thu trên địa bàn cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 điểm thu và có nhân viên thu thường trực và có 03 nhân viên để vận động thu.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, cụ thể:

+ Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

+ Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

+ Đôn đốc, hướng dẫn: người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.

+ Thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH.

+ Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

- Hoàn trả kinh phí chi thù lao tương ứng trong trường hợp cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người tham gia theo quy định.

Như vậy, tại Quyết định 615/QĐ-BHXH ngày 11/4/2023 đã sửa đổi về việc bố trí các điểm thu trên địa bàn cấp xã, đảm bảo mỗi điểm thu có ít nhất 01 nhân viên thu thay vì trước đây yêu cầu có nhân viên thu thường trực và có 03 nhân viên để vận động thu.

2. Sửa đổi quy định về phân cấp ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT

Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 615/QĐ-BHXH ngày 11/4/2023 sửa đổi quy định về phân cấp ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 5 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 như sau:

BHXH Việt Nam: Ký Hợp đồng nguyên tắc, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng nguyên tắc (Mẫu 02-NT) với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Trước đây tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 5 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 quy định về phân cấp ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam như sau:

BHXH Việt Nam: Ký Hợp đồng, gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh