Thứ Năm, 20/06/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn

17/01/2023

Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành Quyết định 3738/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2022 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn

Theo đó, trong nhiệm vụ cải cách hành chính về cải cách thể thể quy định triển khai xây dựng các dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Quảng cáo (sửa đổi); nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn và các văn bản quy định chi tiết sau khi các Luật được ban hành.

Ngoài ra, một số nội dung khác về cải cách thể thể trong cải cách hành chính như sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026; tiếp tục xây dựng Đề án định hướng công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. 

Hoàn thành tốt việc chủ trì xây dựng các Nghị định của Chính phủ được giao trong chương trình; nghiên cứu, đề xuất đưa vào chương trình những năm tiếp theo các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch cần thiết nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 

Chủ động, tích cực xây dựng Thông tư của Bộ trưởng góp phần hoàn thiện các quy định về quản lý Ngành. Nghiên cứu, góp ý có hiệu quả đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành và địa phương gửi xin ý kiến.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2026; 

Tổ chức truyền thông chính sách các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngành; 

Tổ chức diễn đàn, đối thoại; thực hiện phóng sự chuyên đề; xây dựng chuyên mục hỏi, đáp pháp luật; đăng tải tin, bài trên các phương tiện truyền thông; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2023, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật; tổng hợp nội dung, ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những bất cập của các quy định pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật để nghiên cứu, kịp thời đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Cải cách thủ tục hành chính trong nhiệm vụ cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính trong nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm các nội dung như sau:

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, rà soát TTHC nội bộ.

- Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và công khai, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân thông qua đó tiếp nhận các phản ánh về các quy định hành chính, thủ tục hành chính không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước để kịp thời, chủ động đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh/thành phố.

Quyết định 3738/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày ký.

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh