Thứ Sáu, 19/07/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHAI THÁC DỊCH VỤ DU LỊCH KẾT HỢP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG

29/06/2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHAI THÁC DỊCH VỤ DU LỊCH KẾT HỢP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị Quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20245;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 và ý kiến của Giám đốc Sở Du lịch tại Công văn số 144/SDL-QHPTTNDL ngày 26 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Đề án thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Cụ thể hóa Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10/12/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang và Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND thành phố ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo;

- Hướng đến mục tiêu phát triển các vùng nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản của huyện Hòa Vang trở thành những điểm nông nghiệp gắn với khai thác dịch vụ du lịch, gia tăng giá trị kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho người dân nông thôn. Đẩy mạnh phát triển, hình thành các các sản phẩm du lịch đặc thù của Đà Nẵng. Phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của khách du lịch, người dân đô thị, giáo dục trải nghiệm cho học sinh các trường phổ thông; khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng sau đại dịch COVID-19.

2. Phạm vi

- Thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang (gọi tắt là mô hình thí điểm).

- Thời gian thực hiện thí điểm: Từ năm 2022 đến năm 2025.

- Số lượng mô hình thí điểm: Tối đa không quá 15 mô hình trên địa bàn huyện Hòa Vang. Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện không quá 01 mô hình. Ưu tiên các tổ chức, cá nhân là người địa phương và các mô hình kết hợp nhiều loại hình sản xuất.

3. Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam có nhu cầu đăng ký thực hiện mô hình thí điểm.

- Các loại đất được thực hiện mô hình thí điểm: Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất.

4. Nguyên tắc thực hiện mô hình thí điểm

- Việc thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải tuân theo nguyên tắc khai thác không gian, cảnh quan sinh thái vùng sản xuất nông, lâm, nuôi trồng thủy sản để gia tăng giá trị kinh tế, tạo sinh kế mới cho người dân nông thôn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho đối tượng khách du lịch trong ngày, người dân đô thị và trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên; không thay đổi mục đích sử dụng đất, rừng; không thay đổi kết cấu và hiện trạng đất, rừng; không làm thoái hóa tính chất và môi trường đất nông nghiệp; không gây ô nhiễm nguồn nước, không thay đổi cơ cấu cây trồng; các hạng mục cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm phải bằng vật liệu thô sơ, thân thiện với môi trường, không phá vỡ cảnh quan chung.

- Việc thực hiện mô hình thí điểm phải tuân theo nguyên tắc tỷ lệ tối thiểu 70% diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

- Mô hình thí điểm phải được thực hiện trên đất được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Mô hình thí điểm phải có diện tích từ 3.000m2 (ba nghìn mét vuông) trở lên đối với đất nông nghiệp (gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm), đất nuôi trồng thủy sản; 10.000m2 (mười nghìn mét vuông) trở lên đối với đất rừng sản xuất.

- Mô hình thí điểm không được cung cấp dịch vụ lưu trú; không để cơ sở hạ tầng trong mô hình thí điểm thành chỗ ở, nơi thờ tự và thực hành tôn giáo, tín ngưỡng.

- Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm (bao gồm thiệt hại do thiên tai). Khi cơ quan có thẩm quyền đề nghị chấm dứt mô hình thí điểm, tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ và không được bồi thường thiệt hại về cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm.

5. Các dịch vụ du lịch được triển khai thí điểm

a) Dịch vụ trải nghiệm: Cung cấp các hoạt động, dịch vụ bao gồm tổ chức cho khách trồng, thu hoạch, đóng gói rau củ quả; thả lưới, câu cá, giáo dục trải nghiệm ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

b) Dịch vụ ăn uống: Chế biến các loại rau củ quả thu hoạch được và thủy sản đánh bắt được trong khu vực mô hình thí điểm; chế biến các món ăn địa phương; cung cấp dịch vụ ăn uống theo yêu cầu của du khách.

c) Dịch vụ vui chơi, giải trí: Tổ chức và cung cấp các hoạt động, dịch vụ như cắm trại, thả diều, các trò chơi vận động, yoga, dưỡng sinh, chụp hình, hoạt động sân khấu quy mô nhỏ, chèo thuyền, cưỡi ngựa, chăm sóc gia súc, triển lãm mỹ thuật và các hoạt động khác phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam và mức độ tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư khu vực xung quanh.

6. Cơ sở vật chất phục vụ mô hình thí điểm

Cơ sở vật chất phục vụ mô hình thí điểm phải là vật liệu thô sơ, thân thiện với môi trường, đảm bảo về mặt kiến trúc, thẩm mỹ để không phá vỡ cảnh quan chung, đồng thời đảm bảo đủ điều kiện khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất sản xuất.

7. Về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy

Tổ chức, cá nhân thực hiện thí điểm có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện đúng theo mô hình thí điểm đã được thống nhất.

- Đăng ký thực hiện các quy định về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Thực hiện các biện pháp xử lý nước thải, chất thải, đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; chất thải rắn phải được thu gom và xử lý đúng quy định. Không gây ô nhiễm tiếng ồn.

- Đăng ký thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc cung cấp dịch vụ ẩm thực theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

8. Về chấm dứt hoạt động/đình chỉ hoạt động của mô hình thí điểm

a) Các trường hợp chấm dứt hoạt động của mô hình thí điểm:

- Tổ chức, cá nhân vi phạm nguyên tắc thực hiện mô hình thí điểm tại Đề án này.

- Tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện mô hình thí điểm không đúng nội dung hoặc vượt quá phạm vi quy định.

- Điều kiện về địa hình, thủy văn biển động không còn bảo đảm an toàn cho khách khi tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch.

Khi Nhà nước đề nghị chấm dứt mô hình thí điểm, tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ và không được bồi thường thiệt hại đối với các cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm.

b) Trường hợp đình chỉ hoạt động có thời hạn của mô hình thí điểm:

Mô hình thí điểm bị đình chỉ hoạt động có thời hạn trong trường hợp để xảy ra sự cố môi trường; các hạng mục cơ sở vật chất được cải tạo không đúng với đề xuất về chất liệu, quy mô, mật độ đã được cơ quan có thẩm quyền thống nhất; các hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng không bảo đảm điều kiện theo thiết kế, có nguy cơ gây mất an toàn cho khách; để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.

9. Kinh phí thực hiện

Nguồn vốn thực hiện các mô hình thí điểm do các tổ chức, cá nhân tham gia thí điểm tự bảo đảm. Không sử dụng ngân sách nhà nước.

10. Giải pháp thực hiện

a) Giải pháp quản lý

Để bảo đảm việc thực hiện mô hình thí điểm theo đúng định hướng, UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Công khai rộng rãi nội dung Đề án trên phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức, cá nhân biết để nghiên cứu thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Tổ chức khảo sát thực địa, thẩm định vùng sản xuất, hoạt động sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch dự kiến của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện thí điểm để xem xét, giải quyết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các tổ chức, cá nhân chậm triển khai hoặc không thể triển khai được thì phải tổ chức rà soát hủy bỏ văn bản thống nhất theo đúng thời hạn đã nêu.

- Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình thí điểm nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, “nói không với túi ni lông và rác thải nhựa sử dụng 1 lần”; có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách; tích cực tham gia xây dựng phong trào ứng xử văn minh, thân thiện.

b) Giải pháp hỗ trợ xây dựng sản phẩm và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch

- Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình để hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình thí điểm theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng các gói sản phẩm, hình thành dịch vụ để phục vụ người dân và du khách.

- Kết nối với các đơn vị kinh doanh lữ hành để hình thành và khai thác tour du lịch sinh thái nông nghiệp, phát triển tour du lịch đô thị - nông thôn; hình thành những chương trình (tour) du lịch đa dạng, hấp dẫn để cung cấp cho các nhóm đối tượng khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc phát triển dịch vụ du lịch, tránh tình trạng tự phát hình thành những dịch vụ kém chất lượng. Khuyến khích xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đối với các dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp và phổ biến đến các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện mô hình thí điểm để áp dụng, đảm bảo việc quản lý sản phẩm dịch vụ theo hệ thống tiêu chuẩn.

c) Giải pháp đào tạo nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện mô hình thí điểm

- Hướng dẫn cải thiện chất lượng cũng như nâng cao năng lực, khuyến khích tổ chức, cá nhân hình thành các sản phẩm mới, khác biệt, có tính cạnh tranh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch,... cho những lao động trực tiếp phục vụ khách tại các mô hình thí điểm; giới thiệu về mô hình khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thành công ở các tỉnh thành trong nước.

- Nghiên cứu tổ chức khảo sát các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp tiêu biểu, chất lượng cao tại các địa phương đang phát triển hiệu quả loại hình này.

d) Giải pháp truyền thông, quảng bá du lịch

- Tổ chức truyền thông, quảng bá các mô hình thí điểm trên các kênh truyền thông của du lịch thành phố. Xây dựng trailer video clip quảng bá, cung cấp các thông tin về du lịch sinh thái nông nghiệp tại Hòa Vang cho du khách qua ấn phẩm du lịch và internet (các website, mạng xã hội...).

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, quảng bá sản phẩm kết hợp với việc giao dịch trực tuyến; lồng ghép quảng bá sản phẩm du lịch mới tại các hội chợ, triển lãm về du lịch. Nghiên cứu các hình thức truyền thông quảng bá phù hợp với các thị trường trong nước và quốc tế cần hướng đến.

- Xúc tiến tổ chức các đoàn khảo sát (famtrip, presstrip...) để kết nối các công ty lữ hành và báo chí đến các mô hình thí điểm để tham gia trải nghiệm, tư vấn hoàn thiện sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách; tăng cường kết nối nguồn khách giữa các công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện Hòa Vang

- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án này, bao gồm các nội dung cụ thể về cơ sở vật chất phục vụ mô hình thí điểm; về việc lựa chọn mô hình thí điểm của tổ chức, cá nhân; về chấm dứt hoạt động/đình chỉ hoạt động của mô hình thí điểm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện mô hình thí điểm và chịu trách nhiệm quản lý, định kỳ kiểm tra, đánh giá các hoạt động trong thời gian tổ chức mô hình thí điểm.

- Thực hiện lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình thí điểm đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện mô hình thí điểm, tránh các trường hợp xảy ra khiếu kiện trong quá trình triển khai; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có cam kết và triển khai thực hiện mô hình thí điểm theo quy định. Trong đó, có cam kết rõ việc không nhận bồi thường thiệt hại khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất và/hoặc chấm dứt thực hiện mô hình thí điểm; cam kết không trì hoãn việc đưa vào khai thác mô hình thí điểm quá 06 (sáu) tháng hoặc dừng hoạt động dịch vụ du lịch không có lý do chính đáng trong thời gian 06 (sáu) tháng.

- Tổ chức tuyên truyền, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến Đề án này và các mô hình thí điểm được thống nhất.

- Quản lý việc sử dụng đất đai, rừng sản xuất của các tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình thí điểm.

- Phân công bộ phận chuyên môn tiếp nhận, xử lý, thống nhất cho thực hiện mô hình thí điểm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm được thống nhất theo quy định.

- Tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm tăng quy mô, năng suất, chất lượng sản phẩm của các mô hình thí điểm; hỗ trợ liên kết và hợp tác trong việc xây dựng chương trình tham quan, kết nối tour, tuyến và quảng bá sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân.

- Định kỳ 6 tháng/hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nội dung mô hình thí điểm, báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Du lịch) và các cơ quan chức năng có liên quan. Tổ chức báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện mô hình thí điểm khi kết thúc thời hạn thí điểm.

2. Giao Sở Du lịch

- Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nhân lực, hướng dẫn nghiệp vụ, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch, quảng bá sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp tại Hòa Vang.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Hòa Vang trong việc triển khai thực hiện các nội dung tại Đề án.

- Định kỳ 6 tháng/1 năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai Đề án, đề xuất xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Hòa Vang hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thời vụ, quy trình kỹ thuật sản xuất, nuôi trồng; chuyển giao ứng dụng kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ phát triển sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực cho các mô hình thí điểm.

4. Giao Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Hòa Vang triển khai các nội dung liên quan đến lắp dựng và mật độ lắp dựng cơ sở vật chất trong mô hình thí điểm.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Hòa Vang hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) về tài nguyên và môi trường trong quá trình triển khai mô hình thí điểm.

6. Giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Hòa Vang triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình thí điểm.

7. Đề nghị các cá nhân, tổ chức thực hiện mô hình thí điểm

- Cung cấp các thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ công tác xử lý đề xuất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Tổ chức sản xuất và khai thác dịch vụ du lịch theo đúng mô hình thí điểm đã được thống nhất.

- Xây dựng nội quy hoạt động của mô hình thí điểm; phải có bảng niêm yết giá dịch vụ và bố trí ở nơi dễ quan sát. Trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định của pháp luật và phải bố trí ở vị trí thuận lợi khi sử dụng. Bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đối với trang thiết bị vui chơi, dụng cụ thể thao, dụng cụ phục vụ trải nghiệm; phòng chống tai nạn đuối nước; có biển cảnh báo an toàn đối với những khu vực nguy hiểm.

- Mua bảo hiểm cho khách tham gia các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tuân thủ các nội dung của Đề án này trong quá trình thực hiện mô hình thí điểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Giám đốc các Sở: Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

 

Bài viết cùng danh mục
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh