Thứ Năm, 25/04/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Suy nghĩ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay

04/08/2023

Đa số người Việt Nam đều biết (chỉ có kẻ phản bội dân tộc mới không chịu biết), nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra Cương lĩnh, đường lối, chiến lược phát triển đất nước, chính sách và pháp luật đúng đắn, được đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm túc trong thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam phát triển đúng theo quỹ đạo của cách mạng vô sản thế giới và giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt, những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua là bằng chứng sinh động thể hiện kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam.

    Tuy nhiên, trước những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc đổi mới và vai trò, uy tín, vị thế ngày càng lớn của nước ta trên trường quốc tế, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng cường độ các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta. Với bản chất chống cộng điên cuồng và dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam đến cùng, các thế lực phản động, thù địch không từ thủ đoạn thâm độc nào xuyên tạc, phủ nhận con đường phát triển mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, phủ nhận những việc làm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước đem lại cho nhân dân và chế độ xã hội ở nước ta. Bản chất chống cộng và dã tâm đó không phải mới xuất hiện đây mà bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi Đảng ta được thành lập, bước lên vũ đài chính trị lãnh đạo cách mạng Việt Nam, được thực hiện bởi chủ nghĩa thực dân đế quốc câu kết với các thế lực chống cộng, bọn cơ hội chính trị hòng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

    Gần đây, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng những mặt hạn chế, bất cập của đất nước, những yếu kém trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý, những “điểm nóng” trên các lĩnh vực của nước ta cũng như lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực... nhằm xuyên tạc tình hình của nước ta, hướng lái những tư tưởng và hành động sai trái, chống đối trong cộng đồng nhân dân và xã hội; từ đó lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước can dự vào công việc nội bộ của nước ta; tìm cách móc nối, xâm nhập vào nội bộ của Đảng, phân hóa tổ chức để xây dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng, trong đó, đích hướng tới của chúng là những phần tử bất mãn hay có sai lầm, khuyết điểm bị xử lý kỷ luật hay những cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện còn ở trong các cơ quan, tổ chức của Đảng... Tình hình đó cộng với một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thiếu tin vào đường lối đổi mới của Đảng... đang đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết.

    Bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng thực chất là đấu tranh chống lại mọi sự xâm phạm dưới mọi hình thức, cách thức để giữ cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ được bản chất khoa học và cách mạng, phát huy, phát triển sáng tạo những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời chống lại sự xuyên tạc, phá hoại và những nhận thức sai trái đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hai hoạt động có quan hệ chặt chẽ với nhau trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng ta hiện nay, trong đó, “bảo vệ” là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước; còn “đấu tranh” là cơ bản, quyết liệt và suy cho cùng cũng chính là để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tốt hơn.

    Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong điều kiện của tỉnh Sóc Trăng hiện nay, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thiết nghĩ cần thực hiện tốt một số việc sau:

    Một là, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, nhất là Ban chỉ đạo 35 các cấp, nhóm chuyên gia, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt các giải pháp:

    Thứ nhất, thực hiện thường xuyên các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh hiểu đúng bản chất khoa học và cách mạng, những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững và sự vận dụng sáng tạo, phát triển của Đảng ta đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên từng lĩnh vực. Qua đó, giúp mọi người củng cố niềm tin vào con đường phát triển của nước ta không gì khác là độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường duy nhất để chúng ta đạt được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

    Thứ hai, tuyên truyền sâu rộng làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Chiến lược phát triển đất nước, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta, những giá trị văn hóa truyền thống, thành quả và bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, củng cố lập trường, tư tưởng vững vàng, nâng cao tri thức, tình cảm, đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, trách nhiệm trong công tác, lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

    Thứ ba, thường xuyên tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, sát với từng đối tượng cụ thể để làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng thấy rõ bản chất phản cách mạng của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đối với nước ta, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc tình hình thực tiễn Việt Nam, qua đó giúp mọi người nêu cao trách nhiệm và nâng cao cảnh giác, tăng cường “sức đề kháng” và xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh, những thông tin xấu độc, những tin đồn, dư luận xã hội thiếu lành mạnh, xuyên tạc tình hình thực tế.

    Thứ tư, tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy và chính quyền địa phương. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong đấu tranh trên internet, mạng xã hội; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên. Phát hiện kịp thời đảng viên tham gia các hội, nhóm trái quy định của Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng. Đồng thời, phát hiện sớm các hoạt động chống phá của đối tượng (nhất là việc sử dụng các trang mạng xã hội, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu độc, thù địch ...) để đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Thực hiện định kỳ hằng năm hoặc đột xuất gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác; chủ động trao đổi với các cán bộ có quan điểm chưa thống nhất và tăng cường đối thoại với nhân dân để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động.

    Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chức trách được giao, tự giác nêu gương tốt nói đi đôi với làm để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng tại các quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”, không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

    Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân theo pháp luật; nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đồng thuận xã hội, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

    Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và quản lý cán bộ, đảng viên. Phát huy trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35, nhóm chuyên gia các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Bài viết cùng danh mục
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
28/10/2023
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị...
Tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch
25/10/2023
Có thể nói, sinh mệnh của Đảng cũng như sự thành bại của sự nghiệp cách mạng có liên quan chặt chẽ với hoạt động lý luận của Đảng. Điều này được minh chứng hùng hồn qua những chặng đường lịch sử vẻ...
Tự do ngôn luận - không thể vượt “lằn ranh đỏ”
17/10/2023
Hơn 3 thập niên thực hiện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng không ngừng phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm biến khát vọng phát triển...
Quan điểm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
08/10/2023
Trong bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”(1) - đây là luận điểm sâu sắc, nhất quán và xuyên suốt trong tư tưởng...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh